Reproducties

Voorwaarden voor het verkrijgen van reproducties

A. Algemene voorwaarden

1. Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis levert reproducties van objecten en collecties op papier uit zijn patrimonium met het oog op de valorisatie van dit erfgoed en de verspreiding van de hiermee verbonden kennis.

2. Onder ‘objecten’ worden alle driedimensionale en tweedimensionale voorwerpen bedoeld die tot de verzameling van het KLM behoren. Met ‘collecties op papier’ worden de collecties op papieren drager groter dan A3 bedoeld. Zij worden immers altijd in de fotostudio opgenomen, bijvoorbeeld: affiches, kaarten, bekendmakingen, gravures, etsen, tekeningen, waterverfschilderijen en foto’s, ... Voor archiefdocumenten en collecties op papieren drager kleiner of gelijk aan A3 geldt een speciale regeling (zie § D).

3. De aanvragen dienen te gebeuren door middel van het formulier ‘Aanvraag voor reproducties van objecten en collecties op papier’. De formulieren kunnen hieronder gedownload worden. Gelieve het reproductieaanvraagformulier naar repro@warheritage.be terug te sturen. 

4. De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst. 

5. Na ontvangst van de aanvraag zal het KLM verifiëren of aan het verzoek kan worden voldaan.

Indien dit niet het geval is (bv. om technische redenen), wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk verwittigd.

6. De gewone termijn voor het aanmaken en versturen van reproducties bedraagt vier weken.

Indien een aanvraag dringend moet worden uitgevoerd, d.w.z. binnen de tien werkdagen, worden de prijzen met 100% verhoogd.

7. De levering van reproducties zal pas gebeuren na ontvangst van de betalingl van de door het KLM opgestelde factuur. De aangerekende kosten hebben betrekking op het gebruiksrecht van de digitale reproducties.

8. Voor het naleven van het auteursrecht en alle andere mogelijke rechten dient de aanvrager zich te schikken naar de heersende bepalingen en richtlijnen ter zake. Elke verantwoordelijkheid in dit verband wordt door het KLM van de hand gewezen. De aanvrager moet dus zelf de nodige toelatingen vragen aan de auteur van het werk, zijn rechthebbenden of de vereniging die de auteur vertegenwoordigt. Dit heeft vooral betrekking op objecten waarop auteursrechten gelden (schilderijen, foto’s tekeningen e.d.m.). Voor driedimensionale objecten (behalve schilderijen en kunstwerken) geldt normaal gesproken geen auteursrecht. Voor België zijn de volgende auteursorganisaties representatief:

a. SABAM, Aarlenstraat, 75-77 - 1040 Brussel, tel 02 286 8211

b. SOFAM, Frans Courtenslaan, 131 – 1030 Brussel, tel 02 726 9800.

9. Elke gepubliceerde reproductie dient steeds te worden vergezeld van een identificatie:

‘Verzamelingen Koninklijk Legermuseum – Brussel’, gevolgd door het inventarisnummer en de naam van de fotograaf en het jaar van aanvraag.
bv: Verzamelingen Koninklijk Legermuseum – Brussel, inv. 100568, foto Jan Janssen, 2014.

10. Binnen een maand na de publicatie zal de aanvrager gratis twee bewijsexemplaren bezorgen aan het KLM, te weten:

a. per gepubliceerde taal van het artikel, de folder, het boek, de cd-rom

b. van de dvd van de film of de TV-uitzending
c. per gebruikte taal van de poster

De bewijsexemplaren worden bezorgd op het adres van het museum.

11.  Voor publicatie op het internet dient het volledige internetadres waarop de beelden gereproduceerd staan, worden meegedeeld. De content provider moet eveneens duidelijk melden dat de beelden niet mogen worden gebruikt zonder toestemming van het Koninklijk Legermuseum.

B. Aanvragen voor publicatie, presentatie of educatieve doeleinden

In het geval dat u het materiaal voor publicatie, presentatie of educatieve doeleinden wilt gebruiken, kunnen wij u digitale reproducties (TIFF of JPEG, 300 dpi, afdruk A3) leveren tegen de onderstaande voorwaarden.
Onder publicatie verstaan we ‘een reproductie voor het publiek kenbaar maken via boek en/of e-book, tijdschrift, cd-rom, dvd, poster, online website of het gebruik ervan in een tentoonstelling, film of televisieuitzending’.

De onderstaande bijdragen zijn alle 21 % BTW inbegrepen.

 1. Prijzen voor objecten en collecties op papieren drager groter dan A3. 

      1. Per geleverde digitale opname wordt € 70,- in rekening gebracht.

      2. Worden verscheidene opnames van eenzelfde object gevraagd (bv. uit verschillende hoek, voor- en achterzijde, ...) dan komen deze  bijkomende opnames op € 35,-. Ook als de opnames op maat of volgens specifieke wensen moeten gebeuren, geldt een bijzondere toeslag van € 35,- per opname.

       3. De prijzen zijn gebaseerd op een eenmalig gebruik van de afbeelding. Voor een tweede gebruik van dezelfde repro (heruitgave, of in een andere publicatie) moet opnieuw de toestemming worden aangevraagd bij het KLM. Er wordt dan een korting van 50% toegepast op de prijzen vermeld onder 1 en 2.

        4. Indien de reproductie bedoeld is voor publicatie op het internet, dient de speciale toestemming van het KLM te worden bekomen. Per digitale opname gebruikt op het internet wordt bovenop de vermelde tarieven een extra bedrag van € 70,- in rekening gebracht. Dit extra bedrag is jaarlijks te betalen zolang de foto’s op de internetpagina worden gereproduceerd.

        5. In het geval dat de reproductie wordt gebruikt voor een omslag of een poster, wordt per afbeelding € 350 in rekening gebracht. Voor een herhaald gebruik wordt een korting van 50% toegepast.

        6. Indien het een educatieve uitgave betreft, dus een uitgave zonder commerciële bedoelingen, wordt op de bovenvermelde prijzen een korting van 50% toegepast. Het Museum oordeelt zelf of het al dan niet over een educatieve uitgave gaat.

C. Aanvragen voor studie- en privédoeleinden

 1. In het geval u de digitale reproducties niet voor een publicatie maar voor studie- of privédoeleinden wilt gebruiken, kunnen wij u de afbeeldingen in lage resolutie leveren (JPEG, 72 dpi, afdruk A5). Het gebruik voor het internet wordt niet aanzien als een gebruik voor privédoeleinden.

 2. Op de hierboven vermelde tarieven (B 1.1 en B 1.2) wordt een korting van 50% toegepast.

 3. U verbindt zich ertoe deze digitale reproducties niet openbaar te maken of aan derden te bezorgen.

 

D. Aanvragen van archiefbestanden en collecties op papieren drager kleiner of gelijk aan A3

 

Voor archiefbestanden en collecties op papieren drager kleiner of gelijk aan A3 geldt een specifieke regeling.

1. Kopies van archiefdocumenten, boeken, tijdschriften, foto’s, ... kunnen door de bezoekers genomen worden via de kopiemachine (prijzen: € 2,5 voor 10 kopies; € 5,5 voor 25; € 8,5 voor 50 en 16 voor 100). Hiervoor dient geen specifieke aanvraag te worden ingevuld.

2. Bij het aanschaffen van een lezerskaart en mits de betaling van een kleine toelage wordt de mogelijkheid geboden om zelf de opnames te maken met een digitale camera van tekstdocumenten voor eigen gebruik (dus niet van beeldmateriaal zoals foto’s, prenten, kaarten, enz.). Het gebruik van een zelf meegebrachte scanner is echter niet toegestaan.

3. Indien van deze collectiestukken op papieren drager (kleiner of gelijk aan A3) een professionele digitale opname gewenst wordt, dan gelden de eerder vermelde tarieven (zie § B), min 50%. De kortingen zijn niet cumuleerbaar.

4. Voor archief geldt het volgende tarief : per document (kleiner of gelijk aan A3) 15 euro voor publicatie, 10 euro voor eigen gebruik. Indien groter dan A3 wordt het tarief voor objecten toegepast (zie hierboven onder B).